Prof dr Radomir Naumović

Specijalista interne medicine – nefrolog

Prof dr Radomir Naumović

Prof dr Radomir Naumović

Prof dr Radomir Naumović – Specijalista interne medicine – nefrolog

Dr Radomir (Todor) Naumović rođen je 20.04.1965. Aranđelovac. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 1992. godine sa prosečnom ocenom 9,39.

Od 1994. god je zaposlen na Instutu za urologiju i nefrologiju. Specijalistički ispit iz interne medicine položio 1997.god.a subspecijalistički 2002.god. Za asistenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na predmetu Interna medicina-nefrologija je izabran 1999. godine, a reizabran 2003. i 2007. godine.

Za docenta na istoj katedri izabran je u decembru 2008. godine. a za vanrednog profesora u oktobru 2014. god. Od aprila 2011. god je direktor Klinike za nefrologiju KCS i načelnik odeljenja Intezivne nege Centra za transplantaciju KCS.

Dr Radomir Naumović se usavršavao u oblasti transplantacije bubrega u Institute for Clinical and Experimental Medicine u Pragu, Republika Češka tokom 2006. godine, a tokom 2004. godine je boravio na Department of Nephrology and Immunology, Univerzitetske klinike u Ahenu gde se usavršavao u oblastima nefrologije i kliničke imunologije.

Dr Radomir Naumović je član Svetskog, Evropskog i udruženja nefrologa Srbije. Takodje je član Evropskog udruženja za transplantaciju solidnih organa. Član je Nefrološke sekcije SLD.

Osnivač je Udruženja za transplantaciju organa Srbije. Recenzent je za eminentne svetske časopise poput ’’American Journal of Transplantation’’, ’’American Journal of Kidney Disease’’, ’’Haemodialysis International’’. Član je Editorial board BANTAO Journal.

Ima objaveljenih preko 125 radova i to 21 rad u SCI.